Новости и события

30.01.2019
Источник: Президент України Офіційне інтернет-представництво

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №23/2019 (Часть II)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №23/2019 (Часть II)

87) здійснює керівництво безпосередньо підпорядкованими Генеральному штабу військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти та науковими установами Збройних Сил;


88) бере участь у здійсненні заходів, спрямованих на реалізацію соціальних і правових гарантій військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил;

89) проводить роботу щодо визнання осіб учасниками бойових дій;

90) здійснює організацію планування та виконання заходів з морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил;

91) організовує забезпечення правопорядку та додержання військової дисципліни у Збройних Силах;

92) організовує забезпечення заходів щодо збереження життя і здоров'я особового складу Збройних Сил;

93) організовує розроблення нормативних документів із підготовки та застосування Збройних Сил та інших складових сил оборони, запровадження їх спільної підготовки для досягнення оперативної сумісності зі збройними силами держав – членів НАТО, держав – членів Європейського Союзу;

94) здійснює з урахуванням пропозицій Командувача об'єднаних сил планування, координацію та контроль за підготовкою інших складових сил оборони;

95) організовує роботу стосовно збору, узагальнення, аналізу та розповсюдження матеріалів, що висвітлюють досвід роботи органів військового управління, застосування Збройних Сил в операції об'єднаних сил, збройних конфліктах, миротворчих та гуманітарних завданнях;

96) планує і здійснює методологічне, методичне та наукове забезпечення підготовки Збройних Сил;

97) бере в установленому порядку участь у виконанні завдань з питань протимінної діяльності та впроваджує міжнародні та національні стандарти протимінної діяльності у Збройних Силах;

98) організовує в межах повноважень проведення робіт, пов'язаних зі знешкодженням та знищенням вибухонебезпечних предметів;

99) організовує у Збройних Силах комплексне виконання завдань радіоелектронної боротьби та забезпечення радіоелектронного захисту радіоелектронних засобів Збройних Сил та інших складових сил оборони;

100) здійснює організацію радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки у Збройних Силах і здійснює контроль за їх виконанням;

101) здійснює організацію навігаційного забезпечення та виконання комплексу топографо-геодезичних і картографічних робіт в інтересах забезпечення обороноздатності та безпеки України, а також під час виконання заходів землеустрою земель оборони, створення геопросторових даних для потреб Збройних Сил;

102) здійснює організацію гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил та виконання заходів забезпечення захисту військ (сил) Збройних Сил і об'єктів від небезпечних гідрометеорологічних явищ;

103) визначає потреби, вимоги та пріоритети щодо технічного оснащення Збройних Сил;

104) організовує розроблення основних оперативно-стратегічних, оперативно-тактичних та загальних вимог до озброєння і військової техніки для потреб Збройних Сил;

105) визначає потреби, вимоги та пріоритети державного оборонного замовлення на розроблення, виробництво, модернізацію, ремонт озброєння та військової техніки, виконання робіт і надання послуг для потреб Збройних Сил;

106) формує пропозиції щодо основних показників державного оборонного замовлення на середньостроковий період;

107) організовує виконання заходів щодо утримання, експлуатації, відновлення (ремонту) озброєння та військової техніки, зберігання і використання боєприпасів та ракет, іншого військового майна для потреб Збройних Сил;

108) організовує виконання завдань із метрологічного забезпечення діяльності у Збройних Силах та інших складових сил оборони;

109) організовує виконання заходів забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, центрів забезпечення, баз і складів Збройних Сил;

110) забезпечує виконання завдань наукової і науково-технічної діяльності з наукового супроводження, розроблення нормативно-технічних та програмно-методичних документів із проведення випробувань і робіт з оцінки відповідності озброєння та військової техніки, необхідних для оснащення Збройних Сил та інших складових сил оборони;

111) бере участь у розробці та коригуванні в установленому порядку державних цільових оборонних програм, спрямованих на створення нових (модернізованих) систем, комплексів і зразків озброєння та військової техніки;

112) бере участь у межах компетенції у здійсненні контролю за виконанням заходів державного оборонного замовлення;

113) бере участь у реалізації військово-технічної політики, організації та забезпеченні проведення державних та інших випробувань, допуску до експлуатації, прийнятті на озброєння (постачання) зразків озброєння, військової та спеціальної техніки;

114) бере участь у реалізації державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності, визначенні потреби в науковій і науково-технічній продукції, організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах;

115) організовує планування логістичного забезпечення застосування Збройних Сил та інших складових сил оборони;

116) визначає потреби в матеріальних засобах за класами постачання, у фінансових, енергетичних, інформаційних ресурсах, фондах та майні, земельних і водних ділянках, комунікаціях, послугах, продукції оборонного призначення, необхідних для належного виконання завдань Збройними Силами та визначеними складовими сил оборони, здійснює контроль повноти і якості їх отримання (надання);

117) визначає пріоритети та планує забезпечення Збройних Сил видами матеріальних засобів за класами постачання, накопичення їх непорушних запасів, здійснює контроль за отриманням, використанням та оновленням непорушних запасів;

118) здійснює аналіз та прогнозування перспектив та напрямів розвитку системи логістичного забезпечення Збройних Сил;

119) планує розвиток спроможностей логістичного забезпечення у Збройних Силах в рамках короткострокового та середньострокового оборонного планування;

120) здійснює планування мобілізаційної потреби Збройних Сил та інших складових сил оборони у матеріальних засобах і послугах;

121) організовує планування заходів логістичного забезпечення мобілізаційного розгортання Збройних Сил та інших складових сил оборони, здійснює контроль за станом їх виконання;

122) організовує в межах повноважень укладення в установленому порядку договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) для потреб Збройних Сил;

123) здійснює планування та контроль за перевезеннями, що здійснюються для Збройних Сил у мирний час, та військовими перевезеннями всіх видів у державі в особливий період;

124) організовує здійснення обліку та експлуатації автомобільних доріг, закріплених за військовими частинами, військовими навчальними закладами та установами Міністерства оборони та Збройних Сил;

125) здійснює організацію медичного забезпечення Збройних Сил;

126) визначає загальні вимоги до об'єктів інфраструктури Збройних Сил;

127) планує заходи з розквартирування військ (сил) Збройних Сил;

128) здійснює організацію кінологічного забезпечення у Збройних Силах та здійснює контроль за його виконанням;

129) розробляє в межах компетенції пропозиції до бюджетних програм Міністерства оборони, забезпечує цільове, своєчасне та ефективне використання коштів;

130) організовує облік, закріплення і списання військового майна в органах військового управління, з'єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил;

131) забезпечує узагальнення, підготовку до державної реєстрації проектів (програм) матеріально-технічної допомоги, їх облік, підписання контрактів, укладених на виконання проектів (програм), ведення їх обліку, контроль за використанням матеріально-технічної допомоги у Збройних Силах;

132) забезпечує згідно з міжнародними договорами в галузі роззброєння та контролю над озброєннями інспекційну діяльність на території України і поза її межами, збір, опрацювання інформації та її повідомлення відповідно до міжнародних договорів незалежно від підпорядкування об'єктів інспектування;

133) здійснює співробітництво зі збройними силами інших держав та міжнародними безпековими організаціями;

134) здійснює в межах компетенції міжнародне військове співробітництво зі збройними силами інших держав, бере участь у міжнародному співробітництві за воєнно-політичним та військово-технічним напрямами;

135) забезпечує підготовку та участь національних контингентів та національного персоналу Збройних Сил у міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки;

136) здійснює планування та реалізацію інформаційних заходів для досягнення цілей стратегічних комунікацій в інтересах Збройних Сил;

137) організовує інформування громадськості та міжнародної спільноти, засобів масової інформації про діяльність Збройних Сил;

138) організовує виявлення, аналіз та прогнозування потенційних інформаційних загроз, що призводять до погіршення іміджу Збройних Сил, вживає заходів щодо запобігання таким загрозам та їх нейтралізації;

139) здійснює планування, організацію та контроль за виконанням заходів цивільно-військового співробітництва;

140) організовує дотримання у Збройних Силах норм міжнародного гуманітарного права та правил застосування сили;

141) забезпечує реалізацію заходів демократичного цивільного контролю у Збройних Силах;

142) організовує внутрішній контроль та управління ризиками у Збройних Силах;

143) забезпечує в межах повноважень розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції, здійснює контроль за їх реалізацією у Збройних Силах;

144) здійснює контроль за виконанням заходів гарнізонної, вартової та внутрішньої служб у Збройних Силах;

145) організовує виконання заходів безпеки дорожнього руху військових транспортних засобів Збройних Сил;

146) організовує в межах повноважень церемоніальне забезпечення проведення прийому державних та офіційних візитів глав іноземних держав і делегацій;

147) бере участь у забезпеченні функціонування системи управління охорони праці, координації та контролю за цією роботою в органах військового управління, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил;

148) організовує і здійснює контроль за виконанням заходів технічного нагляду та охорони праці, безпечного ведення робіт особовим складом Збройних Сил;

149) організовує та здійснює контроль за виконанням заходів пожежної безпеки у Збройних Силах;

150) встановлює порядок документування і роботи з документами у Збройних Силах;

151) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України;

в особливий період, крім функцій, визначених у підпунктах 1 – 150 цього пункту:

здійснює уточнення документів Стратегічного плану застосування Збройних Сил України, інших складових сил оборони, організовує уточнення оперативних планів та планів застосування сил і засобів оборони;

організовує стратегічне розгортання Збройних Сил та інших складових сил оборони і переведення військових частин на організацію та штати воєнного часу;

організовує розгортання та функціонування системи управління Збройними Силами та іншими складовими сил оборони в умовах особливого періоду в разі введення воєнного стану;

здійснює управління застосуванням Збройних Сил та інших складових сил оборони, які підпорядковуються Генеральному штабу в особливий період;

забезпечує діяльність Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України в разі її створення;

організовує, контролює та здійснює забезпечення функціонування системи охорони державної таємниці, захисту іншої інформації з обмеженим доступом, криптографічного та технічного захисту секретної інформації, протидії технічним розвідкам у інших складових сил оборони;

організовує скрите управління іншими складовими сил оборони, забезпечення виконання у інших складових сил оборони комплексу заходів щодо охорони державної таємниці, криптографічного і технічного захисту секретної інформації та захисту іншої інформації з обмеженим доступом, протидії технічним розвідкам, надання електронних довірчих послуг;

здійснює оповіщення визначених органів державної влади про переведення на функціонування в умовах особливого періоду в разі мобілізації або введення воєнного стану;

приймає у своє підпорядкування визначені завданнями особливого періоду установи, організації Міністерства оборони та органи управління, з'єднання, військові частини інших складових сил оборони, здійснює управління ними;

здійснює в межах повноважень виконання заходів щодо мобілізації та демобілізації у Збройних Силах та інших складових сил оборони;

здійснює у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України управління телекомунікаційними мережами через Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України;

153) додаткові функції в умовах воєнного стану:

бере участь у підготовці проекту типового плану запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях;

забезпечує здійснення Президентом України стратегічного керівництва Збройними Силами, іншими складовими сил оборони;

організовує підготовку та здійснює загальне керівництво Збройними Силами, з'єднаннями, частинами та органами інших складових сил оборони під час виконання ними заходів правового режиму воєнного стану;

розробляє та вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо залучення інших складових сил оборони до здійснення заходів правового режиму воєнного стану;

спрямовує, координує та контролює діяльність обласних та районних військових адміністрацій з питань забезпечення оборони, громадського порядку і безпеки, здійснення заходів правового режиму воєнного стану;

готує пропозиції щодо переліку посад у військових адміністраціях населених пунктів, які підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, а також перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військовій адміністрації;

готує пропозиції Президенту України щодо призначення на посаду та звільнення з посади начальників військових адміністрацій населених пунктів (у разі їх утворення);

здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

5. Генеральний штаб для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за їхньою згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Генерального штабу;

2) одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи;

4) користуватися в установленому законодавством порядку відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) здійснювати захист своїх законних прав та інтересів у судах та інших юрисдикційних органах;

6) залучати до проведення заходів підготовки за попереднім погодженням із керівниками інших складових сил оборони їх органи управління, з'єднання, військові частини і підрозділи, призначені для підпорядкування органам військового управління в особливий період та виконання завдань територіальної оборони відповідно до вимог законодавства, а також представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за погодженням із керівниками таких органів;

7) залучати до проведення навчань щодо реагування на кібератаки та кіберінциденти за погодженням із керівниками представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших складових сил оборони;

8) залучати представників правоохоронних органів до забезпечення виконання міжнародних договорів України в галузі роззброєння та контролю над озброєннями під час проведення інспекційної діяльності на території України;

9) установлювати заохочувальні відзнаки начальника Генерального
штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України та порядок нагородження ними;

10) готувати пропозиції щодо можливості здійснення та призупинення ведення господарської діяльності військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил;

11) користуватися іншими правами відповідно до законодавства України.

6. Генеральний штаб здійснює свої повноваження безпосередньо та через органи військового управління Збройних Сил.

7. Генеральний штаб у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами державної влади, іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, з органами управління інших складових сил оборони, органами управління збройних сил інших держав, а також підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

8. Генеральний штаб у межах повноважень видає накази та директиви, організовує і контролює їх виконання.

З питань реформування та розвитку Збройних Сил, їхньої бойової і мобілізаційної готовності, підготовки, здійснення організаційних заходів та інспектування Генеральний штаб видає спільні з Міністром оборони України накази і директиви.

9. Генеральний штаб очолює начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, який призначається на посаду Президентом України за поданням Міністра оборони України та звільняється з посади Президентом України. На посаду начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України призначається військовослужбовець.

10. Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України:

1) здійснює безпосереднє військове керівництво Збройними Силами, організовує стратегічне розгортання і застосування Збройних Сил, визначених з'єднань і військових частин інших складових сил оборони та їхніх органів управління;

2) бере участь у реалізації державної політики у сфері оборони держави, відповідає за організацію виконання заходів щодо розвитку Збройних Сил, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення;

3) відповідає за виконання завдань, покладених на Генеральний штаб;

4)  підписує накази та директиви Генерального штабу, видає накази і директиви начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України;

5) спрямовує, контролює та відповідає за здійснення заходів щодо підготовки, підтримання Збройних Сил у бойовій та мобілізаційній готовності, комплектування їх особовим складом, проведення призову, прийняття громадян на військову службу, визначення потреб і ресурсів, необхідних для виконання завдань, покладених на Збройні Сили;

6) визначає систему управління Збройними Силами та іншими складовими сил оборони і контролює її функціонування в особливий період;

7) затверджує за погодженням із Міністром оборони України структуру Генерального штабу;

8) визначає організаційну структуру структурних підрозділів Генерального штабу, органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, установ та організацій Збройних Сил, які безпосередньо підпорядковані Генеральному штабу;

9) затверджує положення про органи військового управління, військові частини, установи та організації Збройних Сил, які безпосередньо підпорядковані Генеральному штабу;

10) затверджує розподіл обов'язків між першими заступниками та заступниками начальника Генерального штабу;

11) здійснює загальне керівництво організацією та веденням протиповітряної оборони держави;

12) здійснює безпосереднє керівництво територіальною обороною України;

13) подає пропозиції Міністру оборони України щодо призначення Командувача об'єднаних сил;

14) за поданням Командувача об'єднаних сил визначає межі зон безпеки, прилеглих до району бойових дій;

15) подає Президенту України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад начальників військових адміністрацій населених пунктів;

16) затверджує структуру і штатний розпис військових адміністрацій населених пунктів (у разі їх утворення);

17) подає Президенту України на затвердження перелік посад у військових адміністраціях населених пунктів, які підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, а також перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військовій адміністрації;

18) здійснює загальне керівництво Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України;

19) визначає структуру системи захисту інформації та кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Міністерства оборони та Збройних Сил і контролює її функціонування;

20) організовує розроблення та подання у встановленому порядку проектів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони;

21) забезпечує виконання заходів щодо охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам у Генеральному штабі;

22) присвоює в установленому порядку чергові військові звання військовослужбовцям Збройних Сил та вносить Міністрові оборони України подання про присвоєння військових звань особам вищого офіцерського складу Збройних Сил;

23) порушує в установленому порядку питання про відзначення державними нагородами України та заохочувальними відзнаками Міністерства оборони військовослужбовців та працівників Збройних Сил; в установленому порядку встановлює почесні нагрудні знаки начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України та нагороджує ними військовослужбовців, працівників Збройних Сил та інших осіб;

24) в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад (з військової служби) військовослужбовців Збройних Сил, а також призначає на посади та звільняє з посад працівників Генерального штабу;

25) представляє Генеральний штаб у відносинах із державними органами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності в Україні та за її межами;

26) визначає порядок організації взаємодії структурних підрозділів Генерального штабу з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, з іншими складовими сил оборони, органами військового управління збройних сил інших держав, а також підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності;

27) забезпечує в межах повноважень регулярну оцінку корупційних ризиків та здійснює відповідні антикорупційні заходи;

28) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

29) скасовує повністю чи в окремій частині акти структурних підрозділів, органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил, які безпосередньо підпорядковані Генеральному штабу, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства України, актам Міністерства оборони та Генерального штабу;

30) приймає рішення про списання військового майна згідно із законодавством;

31) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

11. Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України має перших заступників та заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад у встановленому порядку.

На посади перших заступників та заступників начальника Генерального штабу призначаються військовослужбовці.

12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Генерального штабу, обговорення найважливіших напрямів діяльності Збройних Сил у Генеральному штабі може утворюватися колегіальний орган – рада Генерального штабу. Рішення ради вводяться в дію наказом Генерального штабу.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності Генерального штабу можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативно-дорадчі органи.

Положення про консультативно-дорадчі органи, їхній кількісний та персональний склад затверджуються наказами Генерального штабу.

13. Граничну чисельність військовослужбовців і працівників Генерального штабу затверджує Міністр оборони України.

Штат та положення про структурні підрозділи Генерального штабу затверджує начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України.

Фінансування видатків, пов'язаних із забезпеченням діяльності Генерального штабу, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Генеральний штаб є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН

Читайте также

Отправить запрос
Все поля - обязательные