Новини та події

30.01.2019
Джерело: Президент України Офіційне інтернет-представництво

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №23/2019 (Часть I)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №23/2019 (Часть I)
1. Затвердити Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України (додається).

2. Внести зміни до таких Указів Президента України:

1) в Указі Президента України від 6 квітня 2011 року № 406 "Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України":

у назві слова "та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України" виключити;

абзац третій статті 1 виключити;

Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України, затверджене зазначеним Указом, визнати таким, що втратило чинність;

2) пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 2 вересня 2013 року № 468 "Про внесення змін до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 406" визнати таким, що втратив чинність.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО
30 січня 2019 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 січня 2019 року № 23/2019


ПОЛОЖЕННЯ
про Генеральний штаб Збройних Сил України


1. Генеральний штаб Збройних Сил України (далі – Генеральний штаб)
є головним військовим органом з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних Сил України (далі – Збройні Сили), визначених сил і засобів інших складових сил оборони (далі – інші складові сил оборони), координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими складовими сил оборони.

Генеральний штаб здійснює стратегічне керівництво силами та засобами Збройних Сил, інших складових сил оборони, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

2. Генеральний штаб у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами та директивами Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, наказами Міністерства оборони України (далі – Міністерство оборони), наказами Міністра оборони України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Генерального штабу є:

1)  участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оборони, стратегії воєнної безпеки, оборонному плануванні заходів щодо розвитку Збройних Сил;

2) здійснення планування оборони держави у межах визначених повноважень, координація та контроль за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими складовими сил оборони;

3) стратегічне планування та управління застосуванням Збройних Сил, інших складових сил оборони;

4) організація підготовки Збройних Сил до виконання покладених на них завдань, координація і контроль підготовки інших складових сил оборони до виконання завдань з питань оборони держави;

5) організація і контроль за здійсненням заходів, спрямованих на розвиток та підтримання спроможностей військ (сил) Збройних Сил, інших складових сил оборони в готовності до виконання завдань з оборони держави.

4. Генеральний штаб відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь в оцінюванні рівня воєнних загроз національній безпеці України;

2) здійснює оцінювання воєнно-стратегічної обстановки в інтересах планування оборони держави, застосування Збройних Сил та інших складових сил оборони;

3) здійснює аналіз та прогноз тенденцій розвитку засобів збройної боротьби, форм і способів її ведення, оцінювання обстановки в районах імовірних дій Збройних Сил в інтересах ефективного планування оборони держави та застосування Збройних Сил;

4) організовує залучення органів управління та військових частин розвідки Збройних Сил до заходів добування розвідувальної інформації;

5) визначає вимоги до спроможностей Збройних Сил та інших складових сил оборони;

6) здійснює розроблення та ведення переліку типових завдань і спроможностей Збройних Сил, організацію планування завдань і відповідних спроможностей у майбутніх сценаріях застосування Збройних Сил та інших складових сил оборони;

7) організовує проведення поточного оцінювання спроможностей Збройних Сил;

8) організовує планування розвитку спроможностей видів, окремих родів військ (сил), органів військового управління Збройних Сил, здійснює контроль за їх реалізацією;

9) організовує розроблення, погодження та затвердження основних організаційних документів стратегічного планування застосування Збройних Сил, інших складових сил оборони;

10) здійснює планування оборони держави в частині, що стосується стратегічного планування застосування Збройних Сил, інших складових сил оборони;

11) організовує та здійснює розроблення проекту Стратегічного замислу застосування Збройних Сил України, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії;

12) організовує та здійснює розроблення Стратегічного плану застосування Збройних Сил України, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії і подає його на розгляд і затвердження Міністру оборони України разом із проектом відповідного спільного наказу Міністерства оборони та Генерального штабу;

13) організовує та здійснює розроблення Плану стратегічного розгортання Збройних Сил України, інших складових сил оборони та Зведеного плану територіальної оборони України;

14) організовує розроблення оперативних планів застосування угруповань військ (сил) та планів окремих операцій Збройних Сил;

15) організовує взаємодію між складовими сил оборони під час виконання завдань за призначенням;

16) здійснює заходи із забезпечення безпеки операцій;

17) здійснює розподіл військ (сил) Збройних Сил за строками готовності до виконання завдань за призначенням;

18) визначає порядок оцінки готовності до виконання завдань за призначенням органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил та органів управління, військових частин та підрозділів інших складових сил оборони, які передаються в підпорядкування Збройних Сил в особливий період;

19) визначає порядок приведення в готовність до виконання завдань за призначенням Збройних Сил та інших складових сил оборони;

20) здійснює контроль за станом бойової та мобілізаційної готовності, боєздатності органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ і організацій Збройних Сил та інших складових сил оборони, призначених для підпорядкування органам військового управління Збройних Сил в особливий період;

21) організовує територіальну оборону на всій території України, здійснює координацію і контроль за підготовкою інших складових сил оборони, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до виконання завдань у сфері оборони;

22) визначає вихідні дані, планує та здійснює загальне керівництво підготовкою і вжиттям заходів щодо оперативного обладнання території держави;

23) бере участь у розробленні та погодженні державних цільових та бюджетних програм у частині, що стосується підготовки місцевості та об'єктів оборонної інфраструктури, своєчасного та організованого задоволення потреб оборони і забезпечення життєдіяльності населення в рамках підготовки території держави до оборони;

24) організовує планування спеціальних, інформаційних та психологічних операцій Збройних Сил та інших складових сил оборони;

25) забезпечує здійснення заходів з організації та підтримання дій руху опору;

26) здійснює розроблення проектів наказів і директив Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України з питань оборони та після видання забезпечує доведення відповідних актів до Збройних Сил та інших складових сил оборони, а в особливий період – і до міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рад оборони Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, організовує їх виконання і здійснює контроль за їх реалізацією. Здійснює облік та зберігання наказів і директив Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України;

27) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Генерального штабу, та розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, а також проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони та Генерального штабу, директив Міністра оборони України та начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України;

28) координує і контролює виконання завдань у сфері оборони складовими сил оборони, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах, визначених законодавством України;

29) опрацьовує інформаційно-аналітичні матеріали про стан Збройних Сил та подає їх через Міністерство оборони Президентові України та Прем'єр-міністрові України;

30) бере участь у розробленні мобілізаційного плану держави, контролі стану мобілізаційної підготовки державних органів, органів місцевого самоврядування, галузей економіки, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та виконання ними мобілізаційних завдань в особливий період;

31) розробляє проект мобілізаційного плану Збройних Сил та визначених складових сил оборони;

32) розробляє схеми мобілізаційного розгортання Збройних Сил та спеціальних формувань, призначених для передачі під час мобілізації до Збройних Сил, а також організовує розроблення схеми мобілізаційного розгортання інших військових формувань під час мобілізації;

33) організовує планування і здійснення методологічного, методичного та наукового забезпечення мобілізаційної підготовки Збройних Сил, інших військових формувань;

34) здійснює планування заходів щодо створення, утримання в готовності та своєчасного розгортання стратегічних резервів Збройних Сил;

35) розробляє штати і табелі до штатів органів військового управління, з'єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил, а також штати і табелі до штатів щодо оснащення матеріально-технічними засобами за відповідними класами постачання спеціальних формувань, призначених для передачі під час мобілізації до Збройних Сил;

36) розробляє план дислокації Збройних Сил;

37) організовує підготовку та застосування сил і засобів Збройних Сил у разі вчинення терористичного акту в повітряному просторі, у територіальних водах України;

38) здійснює організацію участі військових частин (підрозділів) Збройних Сил у проведенні антитерористичних операцій на військових об'єктах та в разі виникнення терористичних загроз безпеці держави з-за меж України;

39) організовує виконання Збройними Силами завдань щодо припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій;

40) організовує планування заходів із захисту від терористичних посягань об'єктів, військового майна Збройних Сил, що перебувають у військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил або зберігаються у визначених місцях;

41) організовує разом із Міністерством внутрішніх справ України та Адміністрацією Державної прикордонної служби України залучення з'єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил до здійснення заходів посилення охорони державного кордону, захисту суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України та їх правового оформлення, протидії незаконним перевезенням зброї і наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів у відкритому морі;

42) організовує залучення військових частин Збройних Сил до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах Збройних Сил та до участі у здійсненні заходів в умовах надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях;

43) організовує та здійснює заходи середньострокового та короткострокового оборонного планування у Збройних Силах;

44) розробляє план утримання та розвитку Збройних Сил, пропозиції щодо формування оборонного бюджету та основних показників державного оборонного замовлення, здійснює в межах компетенції моніторинг їх виконання;

45) здійснює координацію та узгодження програм розвитку інших складових сил оборони в частині, що стосується оборони держави, а також планів спільної підготовки до виконання завдань з оборони держави;

46) бере участь у створенні та контролі за станом системи управління державою в особливий період;

47) створює систему управління Збройними Силами та іншими складовими сил оборони, призначеними для підпорядкування органам військового управління Збройних Сил в особливий період, та організовує її функціонування;

48) організовує та здійснює контроль за виконанням заходів з розвитку системи пунктів управління Збройних Сил;

49) здійснює координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, пов'язаної зі створенням і підготовкою до використання системи міських та позаміських запасних пунктів управління в особливий період;

50) здійснює організацію і контроль несення бойового чергування та оперативно-чергової служби у Збройних Силах;

51) організовує застосування засобів державного розпізнавання в державних органах, Збройних Силах та інших складових сил оборони, використання цих засобів на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності;

52) здійснює розроблення та впровадження комплексу організаційних, режимних і технічних заходів щодо запобігання несанкціонованому застосуванню озброєння, здійснює керівництво та контроль за їх проведенням;

53) бере участь в організації використання повітряного, водного, інформаційного простору держави;

54) здійснює моніторинг та аналіз космічної обстановки в інтересах Збройних Сил, інших складових сил оборони для виконання завдань з оборони держави;

55) організовує ведення обліку апаратури супутникових радіонавігаційних систем геодезичного призначення Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України;

56) організовує виконання в установленому порядку заходів щодо забезпечення безпеки польотів повітряних суден Збройних Сил, підтримання їх льотної придатності, допуску авіаційного персоналу до виконання польотів та проведення робіт із забезпечення польотів, охорони повітряних суден, виконання та забезпечення польотів, аеронавігаційного забезпечення, пошуку та рятування, цивільно-військової координації під час організації повітряного руху;

57) здійснює видання дозволів на виконання внутрішніх, транзитних і транзитних міжнародних польотів державних повітряних суден України та іноземних держав, перетин повітряними суднами державного кордону поза спеціально виділеними маршрутами обслуговування повітряного руху, виконання польотів для проведення аерофотозйомки;

58) здійснює видання за погодженням із Державною авіаційною службою України дозволів на виконання польотів за Договором відкритого неба;

59) організовує здійснення контролю за дотриманням правил виконання польотів державних повітряних суден, проведенням діяльності, пов'язаної з використанням повітряного простору під час польотів повітряних суден, переміщення інших об'єктів у повітряному просторі та польотів повітряних суден, які перетинають державний кордон України;

60) організовує та здійснює контроль у межах повноважень за виконанням у військах (силах) Збройних Сил заходів захисту військ та об'єктів від засобів повітряного нападу;

61) організовує та координує виконання робіт зі створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами, іншими складовими сил оборони, упровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність Збройних Сил;

62) здійснює регулювання, державний нагляд та радіочастотний моніторинг щодо користування радіочастотним ресурсом України у смугах частот спеціального користування, координує діяльність радіочастотних органів спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України;

63) забезпечує присвоєння радіочастот і позивних сигналів у смугах радіочастот спеціального користування спеціальним користувачам, веде реєстр присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот спеціального користування;

64) розробляє проекти нормативно-правових актів щодо користування радіочастотним ресурсом у смугах радіочастот спеціального користування;

65) бере участь у розробленні пропозицій до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України;

66) організовує скрите управління Збройними Силами;

67) організовує в межах компетенції відкритий, спеціальний, фельд'єгерський зв'язок, забезпечує у Міністерстві оборони та Збройних Силах здійснення заходів з організації моніторингу та оцінки захищеності інформації, захисту інформації та кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах;

68) організовує і здійснює комплекс заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці, криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, захисту іншої інформації з обмеженим доступом у Збройних Силах, надання електронних довірчих послуг у Збройних Силах;

69) організовує та здійснює контроль за станом охорони державної таємниці, захисту іншої інформації з обмеженим доступом, криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, аудиту інформаційної безпеки у Збройних Силах;

70) бере участь у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України у здійсненні заходів щодо підготовки і застосування (використання) інформаційних систем загального доступу, телекомунікаційної мережі загального користування та загальнодержавних систем спеціального зв'язку до використання в інтересах оборони;

71) організовує розгортання, здійснює управління і забезпечує функціонування єдиної системи захисту інформації та кіберзахисту в інформаційно-телекомунікаційних системах Міністерства оборони і Збройних Сил;

72) у межах повноважень організовує у взаємодії зі Службою безпеки України та Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України секретне документальне забезпечення;

73) бере участь у створенні національної системи кібербезпеки та проведенні її періодичного огляду;

74) організовує планування та виконання в межах компетенції заходів з підготовки держави до відбиття воєнної агресії в кіберпросторі (кібероборони), координує виконання завдань з підготовки до кібероборони органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими складовими сил оборони;

75) організовує планування кібернетичних операцій Збройних Сил та інших складових сил оборони;

76) забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України та Службою безпеки України кіберзахист інформаційної інфраструктури Міністерства оборони і Збройних Сил;

77) здійснює забезпечення інформаційної безпеки у Збройних Силах та протидію системним і масштабним діям проти інтересів України в кіберпросторі іноземними державами (групами держав), зокрема із залученням кіберпідрозділів збройних сил іноземних держав, шляхом використання спеціальних засобів (кіберозброєнь);

78) визначає потреби в особовому складі для Збройних Сил;

79) здійснює аналіз кадрового забезпечення Збройних Сил та реалізації військової кадрової політики, організовує комплектування Збройних Сил військовослужбовцями, планує створення резерву військово-навчених людських ресурсів на період мобілізації та на воєнний час, організовує призов громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період для інших складових сил оборони;

80) визначає потреби та обсяги підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) військовослужбовців Збройних Сил і військовозобов'язаних для проходження військової служби, планує та організовує їх підготовку, присвоєння (підтвердження) кваліфікації;

81) здійснює загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням військового обліку призовників і військовозобов'язаних, контроль за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форм власності;

82) визначає особливості ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, а також порядок його ведення органами військового управління, військовими комісаріатами та військовими частинами;

83) організовує призов громадян на військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, прийняття на військову службу за контрактом;

84) планує та організовує підготовку і перепідготовку військовозобов'язаних, резервістів, визначає час та строки проведення навчальних зборів;

85) організовує у Збройних Силах відбір кандидатів для проходження військової служби, роботи або навчання за кордоном;

86) визначає перелік посад, які можуть бути заміщені іноземцями чи особами без громадянства;

Читати ще

Отправить запрос
Все поля - обязательные